Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Dohody

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
22.5.2017Zmluva o nájme [PDF, 51 kB]Ing. Jozef Tóth
19.5.2017Rámcová dohoda [PDF, 60 kB]Ing. Jozef Tóth
27.10.2016Dohoda č.28/2016 [PDF, 6,2 MB]Ing. Jozef Tóth
22.3.2016Rámcová dohoda o oprave a údržbe osobných motorových vozidiel [PDF, 62 kB]Ing. Štefan Strapko
9.9.2013Informácia
Oznamujeme Vám, že v dňoch 5.– 6. septembra 2013 nebola dostupná web stránka Generálneho investora Bratislavy a nebol funkčný ani e-mail a to z dôvodu údržby serveru na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava. Za prípadné problémy sa Vám ospravedlňujeme.
Ing. Štefan Strapko
1.8.2013Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody č. 39/2013 [PDF, 38 kB]
Predmetom tejto dohody je refakturácia nákladov vzniknutých odberom vody pre potreby realizácie stavby „Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava – Petržalka“ na Čapajevovej 3110/26 851 01 Bratislava, (ďalej len „stavba“), umiestneného vo vodomernej šachte a záväzok OTYK invest zaplatiť GIB refakturovanú čiastku za odobratú dodávku pitnej vody z verejného vodovodu evidovanú na predmetnom vodomere (ďalej len „voda“).
Táto dohoda bola podpísaná dňa 01.08.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 01.08.2013
Ing. Jozef Tóth
26.6.2013Dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky_SLSP
Dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky Dlžníka GIB za uskutočnené stavebné práce stavby "Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu" v MČ Nové Mesto, ktoré zrealizovali zhotovitelia na základe jednotlivých ZoD s GIB a ktorú odkúpila Slovenská sporiteľňa. Veriteľ - Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 09 Bratislava. Predmetom dohody je to, že doterajšie záväzky a povinnosti Dlžníka sa ku dňu účinnosti tejto Zmluvy nahrádzajú novými záväzkami a to záväzkom Dlžníka zaplatiť Veriteľovi sumu 20 964 196,46 Eur v 20-tich splátkach. Nová konečná lehota splatnosti Novej pohľadávky je 31.12.2018. Splátkový kalendár je dohodnutý od 31.03.2014 do 31.12.2018. Táto dohoda bola podpísaná dňa 26.06.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 26.06.2013
Ing. Štefan Strapko
20.6.2013Dohoda o refakturácii nákladov č. 13/2013 [PDF, 39 kB]
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie pre stavbu: „Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava – Petržalka“. GIB bude poskytovať OTYK invest elektrickú energiu podľa podmienok Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 9406259401 ktorú má uzavretú so ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. OTYK invest uhradí GIB spotrebu elektrickej energie na základe refaktúry mesačne, vo výške skutočnej dodanej elektrickej energie, resp. objednanej hodnoty rezervovanej kapacity, uvedenej ZSE Energia, a.s., na origináli mesačnej (zúčtovacej) faktúry za príslušný mesiaca a pravidelnú mesačnú zálohu vo výške 500,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.6.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 20.6.2013
Ing. Štefan Strapko
28.5.2013Dodatok č. 3 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu
Predmetom Dodatku č. 3 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu je zmena splátkového kalendára, dohodnutého v Dodatku č. 2 zo dňa 22.02.2013. Tento Dodatok č. 3 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu bol podpísaný dňa 27.05.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 28.05.2013.
Ing. Štefan Strapko
25.3.2013Dodatok č. 1 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu
Predmetom Dodatku č. 1 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu je zmena splátkového kalendára, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Prílohy č.1 k Dohode. Tento Dodatok č. 1 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu bol podpísaný dňa 25.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 25.03.2013.
Ing. Štefan Strapko
25.2.2013Dodatok č. 2 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu
Predmetom Dodatku č. 2 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu je zmena splátkového kalendára, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Prílohy č.1 k Dohode. Tento Dodatok č. 2 k Dohode o reštrukturalizácii dlhu bol podpísaný dňa 22.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 25.02.2013.
Ing. Štefan Strapko
31.1.2013Dodatok č. 1 k dohode o zaplatení dlhu so SZĽH [PDF, 29 kB]
Predmetom Dodatku č. 1 k dohode o zaplatení pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi vo výške 100.320,- Eur je oprava chýb v počítaní splátok a termínu poslednej splátky, ktoré boli uvedené v Dohode o uznaní dlhu. Tento Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní dlhu bol podpísaný dňa 23.01.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 31.01.2013.
Ing. Štefan Strapko
19.11.2012Dohoda o uznaní dlhu uzavretá podľa § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov [PDF, 30 kB]
Predmetom tejto dohody je pohľadávka veriteľa voči dlžníkovi vo výške 100.320,- Eur, ktorá vznikla na základe požiadavky na zmenu rozmerov ľadovej plochy pri stavbe rekonštrukcie zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave.
Ing. Štefan Strapko
31.1.2012Uznanie záväzku dlžníka a dohoda o zaplatení dlhu [PDF, 30 kB]
Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení dlhu HC SLOVAN z dôvodu likvidácie a demontáže SKY BOXOV a SKY LOUNGU v rámci uskutočnených stavebných prác stavby "Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu" v MČ Nové Mesto. Veriteľ - Generálny investor Bratislava, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, ktorý zabezpečoval stavebné a projekčné práce na ZŠ O. Nepelu, na základe jednotlivých ZoD s vybraným zhotoviteľom stavby. Konečná cena pohľadávky veriteľa je v zmysle dohody medzi GIB a HC SLOVAN v celkovej výške 13 654,06 Eur. Splátkový kalendár je dohodnutý od 01.01.2012 do 30.11.2012. Táto dohoda bola podpísaná dňa 31.01.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 31.01.2012
Ing. Štefan Strapko
18.11.2011Dohoda o reštrukturalizácii dlhu na ZŠ O. Nepelu
Dohoda o reštrukturalizácii dlhu GIB za uskutočnené stavebné a projekčné práce stavby "Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu" v MČ Nové Mesto. Veriteľ - Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 09 Bratislava. Postúpenie pohľadávok 1 a 2 zhotoviteľov stavebných a projekčných prác na ZŠ O. Nepelu, ktoré zrealizovali na základe jednotlivých ZoD s GIB a ich odkúpenie Slovenskou sporiteľňou. Konečná cena istiny za postúpenú pohľadávku v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi GIB a Slovenskou sporiteľňou je v celkovej výške 1 113 741,93 Eur. Splátkový kalendár je dohodnutý od 31.03.2013 do 31.12.2015. Táto dohoda bola podpísaná dňa 16.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 18.11.2011
Ing. Štefan Strapko web editor
30.5.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 6,4 MB]
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica. Spolupráca Hlavného mesta SR Bratislava ako prijímateľa nenávratných finančných prostriedkov s realizátorom projektu Generálnym investorom Bratislavy a budúcim užívateľom stavby Dopravným podnikom Bratislava, a.s. pri uskutočňovaní projektu a stanovenie povinností a kompetencií vo všetkých fázach jeho prípravy a realizácie. Projekt bude spolufinancovaný z nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Bratislavský kraj, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava. Táto Zmluva o spolupráci bola podpísaná dňa 16.5.2011 a účinnosť nadobudla nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv hl. m. SR BA. Dátum zverejnenia GIB: 30.5.2011
Ing. Štefan Strapko
23.5.2011Dohoda o reštrukturalizácii dlhu GIB na ZŠ Ondreja Nepelu
Dohoda o reštrukturalizácii dlhu GIB za uskutočnené stavebné práce stavby "Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu" v MČ Nové Mesto. Veriteľ - Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 09 Bratislava. Postúpenie pohľadávok 1, 2 a 3 zhotoviteľov stavebných prác na ZŠ O. Nepelu, ktoré zrealizovali na základe jednotlivých ZoD s GIB a ich odkúpenie Slovenskou sporiteľňou. Konečná cena istiny za postúpenú pohľadávku v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi GIB a Slovenskou sporiteľňou je v celkovej výške 18 091 089,07 Eur. Splátkový kalendár je dohodnutý od 31.03.2013 do 31.12.2015. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.5.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia. Dátum zverejnenia: 23.5.2011
Ing. Štefan Strapko

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Úradná tabuľa GIB > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka > Úradná tabuľa GIB > Dodávateľské zmluvy a dohody > Dohody


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa