Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Prepojenie Žehrianskej ulice v Petržalke

10.01.2014
Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečovala pre Hlavné mesto SR Bratislavu výstavbu prepojenia Žehrianskej ulice v MČ Bratislava – Petržalka.
 

 
 

Stavba:              „Prepojenie Žehrianskej ulice“ v MČ Bratislava – Petržalka

                          

Objednávateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,

                           Zastúpené: Generálnym investorom Bratislavy, Záporožská 5, 852 92

                           Bratislava 5

 

Zhotoviteľ:        EUROVIA SK, a.s., Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava

 

Projektant:       Ing. Igor Badiar - HUMAKOM, Žilinská 18, 831 02 Bratislava

 

Stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Jozef Šugár

 

Technický dozor objednávateľa: Ing. Štefan Strapko


Termín podľa ZOD č. 07/2014: najneskôr do 27.10.2014 (do 3 mesiacov) od odovzdania staveniska


Začiatok výstavby: 31.07.2014


Ukončenie výstavby: 09.10.2014


Z technického hľadiska išlo o výstavbu 33 parkovacích stojísk, ktorých súčasťou bolo odvodnenie s odlučovačom ropných látok a prekládky inžinierskych sietí. Stavba je umiestnená na komunikáciách a k ním prislúchajúcich chodníkoch a nachádza sa v MČ Bratislava – Petržalka.


Zo stavebného hľadiska pozostávala stavba zo stavebných objektov SO 01 až SO 05.


SO 01 Žehrianska ulica - komunikácia

Projektová dokumentácia riešila výstavbu 33 kolmých stojísk na Žehrianskej ulici medzi spevnenými časťami, ktoré sa prepájajú.

 

SO 02 Odvodnenie parkoviska

Predmetom objektu bolo odvodnenie povrchových vôd parkoviska cez 3 uličné vpusty, ktoré sú napojené do stoky DN 200, ktorá je zaústená do odlučovača ropných látok a následne pripojená k stoke DN 800.   

 

SO 03 Prekládka verejného osvetlenia

Pri realizácii prepojenia Žehrianskej ulice sa dve jestvujúce sadové svietidlá premiestnili a po premiestnení slúžia pre osvetlenie komunikácie. Kábel VO pod vozovkou je v chráničke.

 

SO 04 Prekládka silnoprúdového kábla NN

Realizáciou prepojenia Žehrianskej ulice došlo ku križovaniu káblov NN, ktoré sa podkopali a uložili do bet. žľabov a požadovanej hĺbky. Takisto sa zrealizoval jestvujúci kábel pod budúcim parkoviskom do chodníka.


SO 05 Slaboprúdové káble - chráničky

Slaboprúdové káble sa pod navrhovanou komunikáciou a parkoviskom ochránili uložením do chráničiek – žľabov.


Objekty SO 01 až SO 05 sa zrealizovali na pozemkoch v katastrálnom území Bratislava – Petržalka na parc. č. 2558/1, parc. č. 2563, parc. č. 2564, parc. č. 2569, parc. č. 2611/2, parc. č. 2570/1 a parc. č. 2562 vo vlastníctve Hlavného mesta SR, Prim. nám. 1, Bratislava. Jedná sa o zastavané pozemky obce, na ktorých je postavená inžinierska stavba a jej súčasti resp. na ktorom je manipulačná a  skladová plocha.


V 46. týždni (12. a 13.11.2014) prebehli kolaudačné konania na všetky stavebné objekty. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí bola stavba uvedená do prevádzky a užívania.

 

Prepojenie Žehrianskej ulice - Petržalka

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 10.11.2014 / 10.11.2014

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa