Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Realizácia prác TT Trenčianska a vyvolaných investícií

30.04.2013
Dňom 02.04.2014 sa začala realizácia stavby TT Trenčianska a vyvolaných investícií k tejto stavbe. Stavba bola realizovaná v rámci Operačného programu Bratislavského kraja, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a bola financovaná v prevažnej miere z fondov EU. Stavenisko je vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením na Trenčianskej ulici v odbočení do Ružovej doliny, s pokračovaním cez chodník a križovatku Trenčianska a Priemyselná ulica až po otočku pred Lidlom, ku svetelne riadenej križovatke Bajkalská – Trenčianska ulica, k meniarni v Ružovej doline a potom opačne k výstupisku MHD na Trenčianskej ulici.
 

 
 

Z technického hľadiska išlo o predĺženie jestvujúcej dvojstopej (obojsmernej) trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici o cca 410 m, v smere k Bajkalskej ulici s obratiskom na Trenčianskej ulici pred supermarketom Lidl. Stavba je umiestnená na komunikáciách a k ním prislúchajúcich chodníkoch a nachádza sa vo významnom rozvojovom území v MČ Bratislava – Ružinov.

Stavba je pozemným objektom a realizovala sa prevažne ručným spôsobom v kombinácii so strojným zabezpečením (rýpadlá, radlice, kompresory, žeriavy, zdvíhacie plošiny, domiešavače, ponorné vibrátory, zvarovací agregát, prenosné elektrocentrály a pod.).

 

Rozsah prác na stavenisku:

Počas výstavby boli dočasným dopravným značením vyznačené pracoviská a bola tým čiastočne obmedzená verejná doprava na komunikáciach (Trenčianska ulica a križovatka s Bajkalskou ulicou). Výstavba  prebiehala z dôvodov rýchlej realizácie súčasne na niekoľkých lokalitách:

 

a)      v miestach realizácie nových trakčných stožiarov

b)      v miestach realizácie pokládky napájacieho vedenia na Bajkalskej a Trenčianskej ulici

c)      v mieste úprav chodníkov na zastávkach MHD na Trenčianskej ulici

 

Stavba pozostávala z :

1. - Realizácie nových trakčných stožiarov na trati, s priečnymi prevesmi a oceľovými konzolami, na ktoré sa uchytilo trolejové vedenie navrhovanej trolejbusovej trate včítane armatúr a  príslušenstva. Súčasťou boli aj trolejbusové kríženia, úsekové izolátory a napájacie body s výzbrojou. Trolejové vedenie jestvujúceho obratiska sa zdemontovalo.

2. - Ovládania 1 elektrickej rozbočnej výhybky na trati pred výstupiskom na Trenčianskej ulici. Ovládanie výhybky je diaľkovo vydaním povelu vodičom trolejbusu so signalizáciou nastavenia výhybky semafórom.

3. - Z úpravy jestvujúcej meniarne Ružová dolina, ktorá sa dozbrojila jedným napájačovým vývodovým poľom s rýchlo-vypínačom. Jestvujúci rozvádzač sa doplnil o jedno nové napájacie vývodové pole. Súčasťou dozbrojenia technologickej časti meniarne bolo aj doplnenie hardweru a softweru v skrini diaľkového ovládania meniarne.

 

Vyvolané investície pozostávali z:

Z realizácie výstupišťa novej konečnej zastávky trolejbusov MHD č. 207 a č. 209 a nástupnej zastávky za vjazdom do supermarketu Lidl, kde sa presunula zastávka autobusovej linky č. 66. Zastávky sú umiestnené v pravom jazdnom pruhu komunikácie. Konštrukcia zastávok je z Creteprintu s metličkovou úpravou. Nová konštrukcia chodníkov je z asfaltobetónu. V miestach priechodov pre chodcov bola v  chodníkoch zriadená bezbariérová úprava. Na nástupišti pred Lidlom sa od označníka po priechod cez Trenčiansku ul. osadilo zábradlie. Na nástupišti je osadený jeden prístrešok pre cestujúcich a jeden výdajný automat cestovných lístkov. Elektrická energia pre automat CL a osvetlenie prístrešku MHD je zabezpečená káblovou prípojkou NN.

         Z kompletnej rekonštrukcie chodníka (od Ružovej doliny po Priemyselnú ulicu) v celej hrúbke konštrukcie pričom v chodníku sa vybudovali ostrovčeky pre výsadbu nových stromov a zároveň sa zrealizoval zelený zátravnený pás. V miestach, kde boli odstránené existujúce stromy, boli vysadené nové jedince. 

 

Postup uvedenia do prevádzky: 

Všetky trakčné objekty stavby (SO 01 až SO 03 a PS 01) ako aj prevádzkový súbor PS 01 boli uvedené do prevádzky naraz. Súčasťou týchto objektov bolo aj definitívne dopravné značenie (vodorovné a zvislé, ktoré bolo pred kolaudáciou odsúhlasené v OK OD Magistrátu hl. m. SR Bratislava). Po ukončení stavby bola zriadená pre trakčné objekty skúšobná prevádzka trolejbusovej trate v trvaní podľa interných predpisov  prevádzkovateľa DP a.s. Bratislava.

Komplexné skúšky sa vykonali pri stavebných objektoch SO 01, SO 02, SO 03  (revízie, izolačný stav, overenie spôsobilosti, vyhlásenie zhody, skratové skúšky, pantografové a zjazdné skúšky). Pre prevádzkový súbor PS 01 sa vykonali revízné skúšky a vypracovala sa revízna správa.

          Všetky stavebné objekty stavby TT Trenčianska vyvolané investície (SO 101, SO 601, SO 602 a SO 105), boli uvedené do prevádzky naraz.

 

TT Trenčianska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.4.2014 / 4.4.2014

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa