Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Realizácia prác TT konečná Gaštanová

12.11.2013
Dňom 12.11.2013 sa začala realizácia stavby TT konečná Gaštanová. Stavba bola realizovaná v rámci Operačného programu Bratislavského kraja, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a bola financovaná v prevažnej miere z fondov EU. Stavenisko bolo vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením v MČ Bratislava – Staré Mesto na uliciach Gaštanovej, Valašskej, Hýrošovej a tiež na ulici Západný rad v dĺžke cca 2,06 km.
 

 
 

Z technického hľadiska išlo o rekonštrukciu jestvujúceho trolejového vedenia trolejbusov vo vymedzenom území na konečnej Gaštanová. Stavba bola umiestnená na komunikáciách a k ním prislúchajúcich chodníkoch a nachádzala sa vo vymedzenom, členitom území severozápadnej časti mesta Bratislavy, v MČ Bratislavy – Staré Mesto a Karlova Ves.

Stavba je pozemným objektom a realizovala sa prevažne ručným spôsobom v kombinácii so strojným zabezpečením (rýpadlá, radlice, kompresory, žeriavy, zdvíhacie plošiny, domiešavače, ponorné vibrátory, zvarovací agregát, prenosné elektrocentrály a pod.).

 

Rozsah prác na stavenisku:

Počas výstavby nebola obmedzená verejná doprava na komunikáciach (Pri Habánskom mlyne, Gaštanová ulica, ulica Západný rad až po otočku Valašská a Hýrošová ulica). Výstavba prebiehala v miestach realizácie nových trakčných stožiarov súčasne.

 

Zo stavebného hľadiska pozostávala stavba zo stavebného objektu „Rekonštrukcia trolejového vedenia“ a to z:. 

1. Demontáže existujúceho trolejového vedenia umiestneného na priečnych prevesoch a oceľo-vých konzolách, kotvených na oceľových trubkových trakčných a kombinovaných stožiaroch, ktoré sa od stožiara č. 1060/55 na Valašskej ulici až po stožiar č. 1051/55 na Gaštanovej ulici zdemontujú tiež. V rámci tohto úseku sa zdemontuje aj úsekový izolátor bez výzbroje, napájacie body a tiež 2 elektrické výhybky EL 20° a dve zjazdné výhybky ZL 20° a ZP 20° - celkový počet demontovaných výhybiek je 4 ks.  

 

2. Zdemontovali sa tiež stožiare č.1060/47, 1060/36, 1060/26 a 1060/96 - celkom 4 ks stožiarov.

 

3. Realizácie 13 ks nových trubkových trakčných stožiarov TSR na trati, s priečnymi prevesmi a oceľovými konzolami, na ktoré sa uchytí trolejové vedenie rekonštruovanej trolejbusovej trate včítane armatúr a  príslušenstva. Súčasťou budú aj trolejbusové kríženia.

 

4. Realizácie dvoch elektrických symetrických ťahových výhybiek ES 100 na Valašskej ulici a Západnom rade a dvoch projektovaných zjazdných symetrických ťahových výhybiek ZS 100 na Hýrošovej a Gaštanovej ulici. 

 

5. Ovládania 2 elektrických symetrických ťahových výhybiek s elektrickým krížom ESKO ES 100 s rozvádzačom ROV na trati konečná Gaštanová. Ovládanie výhybiek bude zabezpečené diaľkové vydaním povelu vodičom trolejbusu so signalizáciou nastavenia výhybky semafórom.

 

6. Z výzbroje napájacích bodov na Valašskej a Gaštanovej ulici a vybudovania úsekového izolátora na stožiari č. ÚD1060/1051 na Gaštanovej ulici.

 

Postup uvedenia do prevádzky:

Trakčný objekt stavby bol uvedený do prevádzky naraz. Po ukončení stavby bola zriadená pre trakčný objekt skúšobná prevádzka trolejbusovej trate v trvaní podľa interných predpisov prevádzkovateľa DP a.s., Bratislava a vydaný protokol o vykonaní pantografovej a zjazdnej skúšky.

 

Požiadavky na kompletné vyskúšanie jednotlivých častí stavby:

Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.:

U všetkých el. zariadení pred uvedením do prevádzky sa ich bezpečnosť overila odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle § 9 a § 13 Vyhl. č. 508/2009 Z. z.,  STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61. Boli to najmä nasledovné prehliadky, revízie a skúšky:

·        správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia vykonanej podľa STN 33 1500, STN 33 3516, STN EN 50 122-1, STN 33 2000-6,

·        protokol o meraní izolačného stavu a napäťovej skúške trakčného vedenia mestských dráh o menovitom napätí 600V jednosmerných, podľa STN 33 3516, STN EN 50 122-1, STN EN 50 124-1, 

·        protokol o overení a schválení spôsobilosti určeného technického zariadenia elektrického na prevádzku z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu v  zmysle zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov § 16, 17 a § 18 ods.1 (Úrad pre reguláciu železničnej dopravy),

·        vyhlásenie zhody, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov,

·        protokol o vykonaní pantografovej skúšky a jazdnej skúšky podľa interných predpisov DPB a.s. pre uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

TT konečná Gaštanová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 12.11.2013 / 12.11.2013

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa