Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Dopravné stavby v Bratislave v roku 2006

Dopravné stavby
Výstavba trolejbusovej trate na Dlhé diely, rekonštrukcia električkových tratí na Obchodnej ulici, Hurbanovom a Kapucínskom námestí, ale aj rozšírenie Nábr. arm. gen. L. Svobodu – II. etapa (cca 700 m – 30 miliónov korún), dostavba Vlárskej ulice, či stavba cestnej svetlenej signalizácie na viacerých dôležitých dopravných uzloch - sú najväčšie investície hlavného mesta do dopravnej infraštruktúry v roku 2006. Na zabezpečenie prác súvisiacich s výstavbou nosného dopravného systému je v rozpočte hlavného mesta vyčlenených 120 miliónov korún.
 

 
 

Generálny investor Bratislavy (GIB) má z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava vyčlenených 168 miliónov korún na dopravné stavby, ďalších 150 miliónov korún na bytovú výstavbu a 5 miliónov korún na športoviská v Petržalke – konkrétne na výstavbu športovísk pri Základnej škole na Tematínskej ulici. V roku 2006 sa vybuduje osadenie kamier na križovatkách Rožňavská - Vajnorská, Gagarinova - diaľnica D1, Šancová - Pražská a zrelizuje sa prepojenie kamier medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a Krajským dopravným inšpektorátom na Špitálskej ulici. Celkovo priority spolu predstavujú 20 stavieb, z ktorých 18 je dopravných.

Rozostavané stavby:

-          rekonštrukcia Kremeľskej ulice v Devíne

-          CSS Karloveská-Devínska cesta

-          CSS Karloveská – Kuklovská

-          obnova televízneho dohľadu križovatiek

-          cyklotrasy

Začínané stavby v roku 2006

-          Dostavba Vlárskej ulice

-          Rekonštrukcia Mierovej I. etapa – 2. časť

-          Predĺženie Eisnerovej ulice

-          Rekonštrukcia križovatky Hradská –Ráztočná – Podunajská – Dvojkrížna

-          Predĺženie Tomášikovej ulice I. etapa

-          Rozšírenie križovatky Tomášikova – Ružinovská

-          Rekonštrukcia Záhradníckej ulice – Líščie Nivy – Miletičova (4. pruh)

-          Rekonštrukcia križovatky Patrónka

CSS (Cestná svetelná signalizácia)

-          Račianska - Pionierska – pravé odbočenie

-          Vajnorská – Odborárska

-          Miletičova – Trenčianska

-          Vrakunská – Podunajská – Komárovská

-          Púchovská – Pri vinohradoch

-          Kutlíkova – Romanova

 

V súlade so schváleným investičným plánom a jeho prioritami pripravuje Dopravný podnik Bratislava a.s. ako správca a prevádzkovateľ MHD v hlavnom meste Bratislava realizáciu troch pre mesto významných stavieb s celkovým finančným nákladom takmer 500 mil. Sk:

 

·         Električková trať Kapucínska ul.

·         Električková trať na Obchodnej ul.

·         Trolejbusová trať Dlhé diely

 

 

 

Výstavba trolejbusovej trate na Dlhé diely v Karlovej Vsi (2,7 km) sa začne v júni tohto roka, samotná výstavba potrvá zhruba 3 mesiace. Náklady na túto investíciu, vrátane výstavby meniarne pre trolejbusy, predstavujú čiastku 54 miliónov korún. Ďalších 105 miliónov korún bude stáť nákup nových 6 duobusov, ktoré budú zabezpečovať premávku po novej trati, v dopravnej špičke predĺženej až pod Nový most. Duobusy budú po kopcovitom teréne jazdiť ako trolejbusy a po rovinatom teréne ako autobusy. Predmetom stavby je zhotovenie novej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely od Karloveskej ul., cez Molecovu až po Kuklovsku ul., vrátane príslušných energetických zariadení (úpravy v meniarni Rovnice). Účelom stavby je zvýšiť kvalitu cestovania a prepravnú kapacitu MHD nahradením autobusovej dopravy, ktorá nie je pre svahovitý terén lokality vhodná (neumožňuje použitie veľkokapacitných autobusov, znehodnocuje okolie exhalátmi z výfukových plynov a hlukom). Zámer je v súlade s koncepciou prijatou v územnom pláne, ktorý so zavedením trolejbusovej dopravy uvažoval už pri výstavbe sídliska. V stavbe sa preto účelne využívajú už jestvujúce trakčné stĺpy pozdĺž celej projektovanej trolejbusovej trate ako aj jestvujúce kolektory s rezervami pre umiestnenie napájacích a spätných káblov. Stavba je v tomto čase v príprave, keď prebieha územné konanie a spracúva sa projekt pre stavebné povolenie.

V roku 2006 bude pokračovať rekonštrukcia električkovej trate na Obchodnej ulici, ktorej druhá etapa sa skončí v júli 2006. Predmetom stavby je rekonštrukcia električkovej trate v úseku od Kostola Najsv. Trojice cez Hurbanovo nám. a Obchodnú ul. až po Kollárovo nám. (reštaurácia Alžbetka). Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia dotknutých inžinierskych sietí, chodníkov a Hurbanovho námestia. Účelom rekonštrukcie je predovšetkým odstránenie havarijného stavu ET a jej zariadení ako aj nevyhnutná úprava dotknutých inžinierskych sietí, chodníkov a okolitých plôch. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia ET sa dotkne prakticky celej ulice, do stavby je zahrnutá aj kompletná úprava jej povrchu (od fasády k fasáde) a architektonická úprava Hurbanovho nám., čo umožnilo zvýrazniť charakter pešej zóny na tejto významnej ulici. Dĺžka rekonštruovanej trate je 600 metrov, stavba si vyžiada náklady 200 miliónov korún.

V marci 2006 sa začne aj rekonštrukcia električkovej trate na Kapucínskej ulici. Dĺžka rekonštrukcie je 410 metrov, náklady 125 miliónov korún, stavba sa skončí v júli 2006. Predmetom stavby je rekonštrukcia električkovej trate v úseku od Tunela pod hradom po Hurbanovo nám., vrátane dotknutých inžinierskych sietí, chodníkov, komunikácií a plôch Župného námestia. Účelom rekonštrukcie je obnoviť opotrebovanú a poškodenú električkovú trať a jej zariadenia a racionálnymi úpravami okolitých častí ulice vytvoriť vhodné priestorové a architektonické podmienky pre zriadenie pešej zóny nadväzujúcej na pešiu zónu zatiaľ ukončenú na Michalskej, Obchodnej a Zámockej ul.

 

V roku 2006 hlavné mesto vynaloží 164,9  miliónov korún na opravu a údržbu komunikácií. Z toho na údržbu:

- cestnej svetelnej signalizácie                                                              13,5 mil. Sk.-

- bežná údržba komunikácií - výtlky, vpusty a pod.                                  79,8 mil. Sk.-

- pravidelná údržba mostov                                                                    16,7 mil. Sk.-

- podchodov                                                                                         9,8 mil.  Sk.-

- vodorovné dopravné značenie                                                              13,0 mil. Sk.-

- zvislé dopravné značenie                                                                    6,5 mil. Sk.-

- zvodidiel, zábradlí                                                                              1,3 mil. Sk.-

- kolektorov                                                                                         4.0 mil. Sk.-

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia                                15,0 mil. Sk.-

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 11.1.2006 / 11.1.2006

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa